Menu

Cliëntenraad

De cliëntenraad van De Wilgenhoeve bestaat uit twee personen als vertegenwoordiging van onze bewoners. De cliëntenraad en de zorgaanbieder komen bijeen volgens een, door hen in onderling overleg jaarlijks vast te stellen vergaderrooster, en voorts binnen twee weken nadat de cliëntenraad of de zorgaanbieder een schriftelijk en gemotiveerd verzoek hiertoe heeft ingediend. Tijdens de overlegvergadering komen die aangelegenheden, de zorgaanbieder betreffende, aan de orde waarover hetzij de cliëntenraad hetzij de zorgaanbieder overleg wenselijk acht. Ten minste twee maal per jaar wordt in de overlegvergadering de algemene gang van zaken binnen de instelling besproken. De agenda voor de overlegvergadering wordt opgesteld door de secretaris van de overlegvergadering. Hij plaatst alle onderwerpen op de agenda die door de zorgaanbieder en/of de cliënten-raad voor de overlegvergadering zijn aangedragen. De bewoners of diens vertegenwoordiger kunnen voor de vergadering punten of andere zaken inbrengen bij de cliëntenraad. Het mailadres van de cliëntenraad is: clientenraad@dewilgenhoeve.nl