Menu

Langdurige ouderenzorg

5 maart 2014

De verkiezingen staan voor de deur of zijn, als u dit leest, geweest. Een van de hoofdthema’s zijn de grote veranderingen in de zorg die met ingang van 1 januari 2015 voor een groot gedeelte op het bordje van de gemeentes komen te liggen. De exacte gevolgen zijn nog niet helemaal in beeld. Het feit dat de gemeente een minder groot budget krijgt dan er tot op heden voor de langdurige zorg beschikbaar was, zal de nodige consequenties hebben. Het verzorgingshuis zoals we dat nu nog kennen, zal in snel tempo verdwijnen. Er zal een groot beroep gedaan worden op familie en mantelzorgers. Het toverwoord is participeren geworden.

De praktijk van de ouderenzorg is vaak anders dan de theorie

Ook al is de wil aanwezig, de tijd en middelen ontbreken vaak om die zorg en aandacht te geven die men zou willen (of eigenlijk moeten) geven. Alleen diegenen voor wie thuis wonen absoluut niet meer mogelijk is, kunnen nog een beroep doen op wonen in de beschermde omgeving van een verzorgingshuis.

Particulier verzorgingshuis de Wilgenhoeve biedt 24-uurs zorg op verpleeghuisniveau

Particuliere woonzorgvoorziening de Wilgenhoeve biedt die omgeving, met dien verstande dat wij onze bewoner een thuis willen bieden met 24-uurs zorg op verpleeghuisniveau. In zekere zin zou je ons een particulier verpleeghuis kunnen noemen maar met dat verschil dat wij door onze omvang en opzet, onze bewoners een thuisgevoel geven. De zorg wordt gegeven door hoog gekwalificeerde medewerksters die dit met hart en ziel doen onder het motto: “Warme en waardige zorg die verder gaat dan verzorging”.

Veranderingen in de langdurige ouderenzorg

Onderstaand artikel geeft u een beeld van de veranderingen die er met ingang van 1 januari 2015 aan komen. Het is overgenomen uit “In voor zorg!” een site van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg. ……………………………………………………………………………………………………..……..

Hervorming langdurige zorg

Voor mensen in de langdurige zorg verandert er veel de komende jaren. Minder mensen zullen in de toekomst in een zorginstelling wonen. Meer mensen zullen thuis blijven wonen. De hervormingen zijn nodig om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden. En de hervorming gaat ook over de wijze waarop wij in Nederland samen leven. Zo willen Nederlanders geen samenleving waarin het tegengaan van eenzaamheid afhankelijk is van betaalde en verzekerde zorg. Verandering geeft onzekerheid, maar ook nieuwe kansen. De hervorming langdurige zorg en ondersteuning verandert de organisatie van de langdurige zorg. Medewerkers van zorgorganisaties, cliënten, familie en omgeving merken dat langdurige zorg nu al anders wordt georganiseerd dan een paar jaar geleden en dat, dat in de komende jaren nog verder zal veranderen.

Langdurige zorg

Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de AWBZ alleen de zwaarste, langdurige zorg. De AWBZ is dan alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen. De gemeente regelt dan lichtere vormen van zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En sommige zorg gaat over naar de Zorgverzekeringset (Zvw). Het kabinet werkt nog aan de vormgeving van een nieuwe wet die de huidige AWBZ gaat vervangen. De werknaam van die wet is de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ).

Nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg

Het kabinet wil dat de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ) de kwaliteit van leven garandeert voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben. Hierbij gaat de aandacht uit naar het individuele welzijn. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten. De geplande ingangsdatum van de wet is 1 januari 2015. Dat is tegelijk met de nieuwe Wmo 2015. Cliëntenorganisaties en verenigingen van zorgaanbieders keken afgelopen september mee naar het ontwerp versie van de nieuwe wet en deden voorstellen voor verbetering.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen, denk aan ondersteuning en begeleiding. Volgens het kabinet kunnen gemeenten beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten.

Verpleging en verzorging

Het Regeerakkoord uit 2012 kondigde een scheiding aan tussen verpleging en verzorging. De verpleging zou worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de verzorging grotendeels naar de Wmo. Deze voorgenomen scheiding tussen verpleging en verzorging is van de baan. Landelijke organisaties van zorgondernemers en andere belangenorganisaties op het terrein van zorg drongen hier op aan. In het huidige voorstel blijven verpleging en verzorging onderdeel van één pakket, dat in zijn geheel uit de AWBZ naar de Zvw gaat. Cliënten krijgen zo minder verschillende zorgverleners over de vloer en hebben één enkel aanspreekpunt.

Specifieke doelgroepen

Bij aantal specifieke doelgroepen bepaalt de aard van de zorg of ondersteuning in grote mate vanuit welk stelsel de zorg of ondersteuning moet komen. Zo komt de behandeling van een groep voor thuiswonende kinderen met meervoudige beperkingen met (zeer) ernstige verstandelijke beperking onder de Wet LIZ te vallen, kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorger onder de Wmo en palliatief terminale thuiszorg onder de Zvw.